NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Chmiel

Powierzchnia : 25.8 ha
Kod obszaru : PLH060001
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Obszar ostoi to rezerwat przyrodniczy Chmiel o powierzchni niewiele ponad 25 ha, położony w województwie lubelskim, w południowej części Wyniosłości Giełczewskiej. Cechą charakterystyczną tego terenu jest obecność tzw. ostańców denudacyjnych. W skład obszaru wchodzą zbocza rozległego wzniesienia o wysokości 265 m n.p.m. opadające w kierunku wschodnim i południowym. Ostoja pokryta jest całkowicie lasem, z przewagą lasu liściastego. Rezerwat Chmiel utworzony został dla zachowania cennego, dwustuletniego drzewostanu dębowego (przede wszystkim dębu szypułkowego) o charakterze grądu z udziałem buka. Drzewostan ten znajduje się na północno - wschodniej granicy naturalnego zasięgu występowania dębów szypułkowych. Jest to jeden z nielicznych rezerwatów w województwie lubelskim z tak doskonale zachowanym fragmentem takiego lasu. Występujące tu lasy posiadają bogate podszycie i runo, w których obok pospolitych gatunków rosną gatunki rzadkich i zagrożonych roślin chronionych dyrektywą siedliskową: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, parzydło leśne i podkolan biały.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Jabłonna:
Punkty widokowe: Szabałowa Góra, góry Chełmiec i Szabałowa Góra, pomnik przyrody: głaz narzutowy, zabytki architektury sakralnej, walory turystyczno-wypoczynkowe: turystyka piesza i rowerowa, malownicza dolina Giełczwi.
Jabłonna: PTTK w Chełmie
Rezerwat położony jest na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, około 20 km na południowy-wschód od Lublina. Park ma duże walory turystyczno wypoczynkowe, choć dotąd w niewielkim stopniu wykorzystywane. W parku i jego otulinie brak jest jakichkolwiek obiektów bazy turystycznej, mimo to tereny parku nadają się znakomicie do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, a także do rozwijania bazy agroturystycznej. Ze względu na brak rozwiniętej oferty noclegowo-gastronomicznej w parku, warto skorzystać z bazy noclegowej w Lublinie, gdzie również można zasięgnąć informacji turystycznej. Krzczonowski Park Krajobrazowy posiada wiele walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Najwyższym wzniesieniem w parku jest Boży Dar liczący 306,7 m n.p.m., a jednym z najpiękniejszych krajobrazowo wzgórz ostańcowych jest Szabałowa Góra o wysokości 285 m n.p.m., stanowiącą wspaniały punkt widokowy. Warto również zobaczyć największe źródlisko Wyniosłości Giełczewskiej w Stryjnie o wydajności ok.120 l/s. O dużych walorach kulturowych parku świadczą takie zabytki jak: liczne zespoły parkowo-dworskie, trzy młyny wodne z początku XX wieku, kapliczki przydrożne oraz zachowane kościoły w Krzczonowie i Częstoborowicach z XVII w. Inną atrakcją turystyczną Krzczonowa są usytuowane w kępie drzew na wzgórzu trzy kurhany, prawdopodobnie usypane w X wieku. Ich osobliwością jest fakt, iż rzut poziomy każdego z nich ma inny kształt: koła, prostokąta i krzyża.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody
Chmiel [ rezerwat przyrody ],
Krzczonowski Park Krajobrazowy [ park krajobrazowy ],
Zagrozenia :

Podstawowym zagrożeniem ostoi jest brak naturalnych odnowień dębu szypułkowego. Z tego też względu, powstały rezerwat ma charakter również nasienny.
Zagrożenie dla ostoi stanowi pozbywanie się odpadów z zagrożeń domowych.

Siedliska
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31; Nadleśnictwo Świdnik, 21-040 Świdnik, ul. Lotnicza 4, tel. (081) 751 30 11. Nadzór nad obszarem rezerwatu Chmiel sprawuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Informacji turystycznej można także szukać w dyrekcji Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego ul. Czechowska 4, 20 - 072 Lublin, tel/fax:(081) 532 50 39, http://www.zpkwl.lublin.uw.gov.pl/
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.
107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail:
d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 ChełmGMINY
Jabłonna,