NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Biała Góra

Powierzchnia : 12.9 ha
Kod obszaru : PLH12_20
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar "Biała Góra" położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na terenie Gminy Kozłów - na północ od wsi Uniejów Rędziny, około 2 km na zachód od stacji kolejowej Tunel, na zachodnim dość łagodnym stoku Białej Góry (414 m n.p.m.) - najwyższego wzniesienia Wyżyny Miechowskiej. W podłożu na marglach kredowych zlega bardziej odporna na wietrzenie opoka. Teren pokrywają gleby typu rędzin (rędzina inicjalna, właściwa, brunatna, czarnoziemna). Chroniony od 30 kwietnia 1955 roku jako rezerwat przyrody Biała Góra o pow. 10,46 ha. Proponowany jako obszar Natura 2000 został nieco powiększony w części południowej do 12,89 ha. Długość ok. 1170 m szerokość ok. 120 m. Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi, priorytetowymi murawami kserotermicznymi z licznymi stanowiskami roślin chronionych. Jest tu stanowisko kosaciec bezlistny na Wyżynie Miechowskiej, ważne stanowisko storczyków murawowych. Bogate w gatunki, lasy grądowe i ciepłolubne zarośla z stanowiskiem obuwika pospolitego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Kozłów: Kościół Parafialny w Kozłowie.
Książ Wielki:
Zamek Mirów został zbudowany w latach 1585-1595 r. obecnie zwany Polskim Akropolem pałac ma trzy wysokie kondygnacje. Z czasów dawnych zachowało się wiele detali renesansowych, m.in. sklepienia oraz portale i obramowania okienne, a z pierwotnego systemu obronnego przetrwała jedna kurtyna wraz ze strzelnicami i resztkami bastionu. Zamek położony jest na wzniesieniu we wschodniej części miasta, po lewej stronie drogi nr 7 prowadzącej z Kielc do Krakowa.
Synagoga w Książu Wielkim. W latach powojennych była użytkowana jako magazyn, lecz od wielu lat stoi opuszczona. O jej pierwotnym przeznaczeniu świadczą wyłącznie półkoliste okna i wnęka po aron ha-kodesz w zrujnowanej sali modlitewnej.
Szlak Renesansu w Małopolsce. Kamieniołom w Czętochowicach. Częstoszowice są położone na południowy wschód od Książa Wielkiego za kompleksem stawów rybnych, w dolinie rzeki Nidzicy. W Częstoszowicach od dawnych czasów znajdowały się kamieniołomy i piaskownia. Na zachodnim zboczu doliny był kamieniołom kamienia wapiennego, który od XVIII w. do lat 30-tych XX w. wykorzystywano do budowy domów w okolicznych miejscowościach.
Hotel Zameczek-Książ Wielki

formy ochrony przyrody
Biała Góra [ rezerwat przyrody ],
Zagrozenia :

Największym zagrożeniem dla obszaru jest brak tradycyjnego - ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów) muraw kserotermicznych, co powoduje stałe ich zarastanie. Zgodne z planami ochrony rezerwatu, okresowe zabiegi wycinania nalotu drzew i krzewów wykonywane przez nadleśnictwo jest zabiegiem doraźnym. Istotnym zagrożeniem jest brak strefy buforowej między intensywnie użytkowanymi polami, a murawą kserotermiczną w części północnej obszaru (stanowisko Iris aphylla), a w części południowej niewielkie wysypiska śmieci w płytkich nieczynnych wyrobiskach kamienia wapiennego.

Siedliska
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
obuwik pospolity ,
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalny Portal Internetowy \"Wrota Małopolski\", e-mail: wrota@malopolska.mw.gov.pl
tel. +48 12 63 03 52, fax +48 12 63 03 503
- Małopolska Organizacja Turystyczna, Biuro: Kraków 31-028, ul. św. Krzyża 14 tel./fax: (0
prefix 12) 421-16-04 Tel. (012) 421-15-36 Siedziba: Kraków 31-033, ul. Westerplatte 15, e-mail: biuro@mot.krakow.pl, www.mot.krakow.pl
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski, Kraków, ul. Westerplatte 5, tel. 012 4222676, tel. 012 422 85 28, bort@krakow.pttk.pl tel. 0124222676, pttk_krakow@poczta.onet.pl fax. 0124223723 http://krakow.pttk.pl
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków, tel. (012) 61 98 120, (012) 61 98 121, fax: (012) 61 98 122, http://krakow.rdos.gov.pl/, e-mail: sekretariat@rdos.krakow.plGMINY
Kozłów,