NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bory Bagienne nad Gilówką

Powierzchnia : 1949.5 ha
Kod obszaru : pltmp549
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Obszar położony jest w południowo-środkowej części Równiny Biłgorajskiej (Kotlina Sandomierska). Podłoże stanowią głównie piaski a w bezodpływowych zagłębieniach torfy.
W przeważającej części teren pokryty jest zwartym płaszczem lasów. Celem ochrony w obszarze jest zachowanie bagiennych siedlisk o charakterze puszczańskim. Głównym walorem są tu duże powierzchnie dobrze zachowanych borów bagiennych. Pozostałe siedliska zajmują niewielkie powierzchnie, a są to torfowiska wysokie i przejściowe a w południowo-wschodniej części śródleśne łąki.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Harasiuki: w pobliżu znajduje się Roztoczański Park Narodowy, a także Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, impreza mykologiczna: Grzyby Harasiuki
Janów Lubelski: Ptaki dziuplaki – aktywna edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich zrealizowany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.
Krzeszów Górny: Zagroda Lasowiacka w Krzeszowie Górnym.
Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107
w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrozenia :

Zalesianie łąk.

Siedliska
wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi,
górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) * ,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*,
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
http://www.lublin.rdos.gov.pl
fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 16, 35-959 Rzeszów
tel. (017) 867 19 82 fax: (017) 867 19 83

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48
e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl

Nadleśnictwo Biłgoraj
ul. Zamojska 9623-400 Biłgora
tel.(084) 686 00 28, (084) 686 80 99, fax. (084) 696 42 59
e-mail: nadlesnictwo.bilgoraj@lublin.lasy.gov.pl

Urząd Gminy Harasiuki
ul. Harasiuki 112a
tel. (15) 879-13-06, (15) 879-13-06GMINY
Harasiuki,
Janów Lubelski,