NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bory Bagienne nad Bukową

Powierzchnia : 2204.4 ha
Kod obszaru : PLH18_42
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar położony jest w południowo-środkowej części Równiny Biłgorajskiej (Kotlina Sandomierska), w bliskim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. W podłożu znajdują się piaski, a w bezodpływowych zagłębieniach torfy. W przeważającej części teren pokryty jest zwartym lasami. Znajdujące się tu siedliska bagienne o charakterze puszczańskim są bardzo cenne przyrodniczo i krajobrazowo.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar położone jest w pobliżu miejscowości Huta Podgórna, Szeliga, Deputaty. Do opisywanego obszaru można dojechać samochodem jadąc drogą nr 19 Janów Lubelski-Rzeszów lub drogą 77 Stalowa Wola-Leżajsk. Na wysokości Stalowej Woli kierować się lokalnymi drogami do wymienionych miejscowości. Można także dojechać komunikacją PKS z Stalowej Woli, Janowa Lubelskiego, Niska. We wszystkich wymienionych miastach (z wyjątkiem Janowa Lubelskiego) znajdują się stacje PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo na obszarze tej gminy Jarocin znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina HARASIUKI
Turystyka krajoznawcza: Skansen- Zagroda Laskowicka w Krzeszowie Górnym

Zagrozenia :

Jako zagrożenia tych siedlisk należy wymienić: działania melioracyjne prowadzące do przesuszania i odwadniania obszarów bagiennych, także ograniczenie koszenia łąk, a co za tym idzie zarastanie obszarów. Zagrożeniem są także wszelkie próby zalesiania tych obszarów. Szkodliwe jest też wydobywanie torfu oraz zła gospodarka leśna.

Siedliska
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)*,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
wilk*     [ssak]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin
tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01
e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji - JarocinGMINY
Harasiuki,
Jarocin,