NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Święte Ługi

Powierzchnia : 151.2 ha
Kod obszaru : PLH10_21
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Kompleks torfowisk wysokich w pobliżu miejscowości Lubiec w powiecie bełchatowskim. Powierzchnia lustra wody zajmuje ok. 35% obszaru. Otoczony głownie borami oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lasami bagiennymi. Obszar położony w dolinie rzeki Pilsi. Święte Ługi to jedna z najcenniejszych pozostałości niegdyś bardzo rozległych powierzchni torfowisk Kotliny Szczercowskiej. Po uruchomieniu odkrywki Bełchatów Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, na skutek silnego drenażu kopalni, obszary torfowisk w bardzo szybkim tempie zaniknęły. Święte Ługi są więc swoistym reliktem przyrodniczym regionu, doskonałym obiektem badań naukowych jak i poligonem dydaktycznym.
Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody, dlatego też Święte Ługi objęto ochroną w postaci tzw. użytku ekologicznego.
Dość rozległa powierzchnia otwartego lustra wody oraz bogata roślinność przybrzeżna jest cenną ostoją zwierząt - zwłaszcza płazów i ptactwa wodno-błotnego. Występuje tu silna populacja m.in. kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Do Świętych Ługów poza transportem samochodowym można dotrzeć autobusem. Najbliższa stacja znajduje się 6 km na południe, w miejscowości Szczerców, 20 km od Bełchatowa. Również w Szczercowie istnieje możliwość noclegu w gospodarstwie agroturystycznym - ośrodku wypoczynkowym „Ania” (62 miejsca noclegowe z łazienkami i aneksami kuchennymi). Poza tym w oddalonej o ok. 10 km miejscowości Kluki nocleg i usługi gastronomiczne oferują 2 hotele: Przysiółek Kresy oraz Turmot a także Gospodarstwo Agroturystyczne Kardynał.
Kompleks Święte Ługi to doskonały obiekt dydaktyczny. Wyznaczona tu ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa, prowadząca wokół północnego zbiornika Świętych Ługów ma na celu przybliżenie tego ekosystemu jako siedliska cennej flory i fauny, a przy okazji - świadka tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej. Ścieżkę o długości 3.5 km wyposażono w wieżę i pomosty widokowe, wiatę z miejscem na ognisko oraz 2 miejsca postojowe wyposażone w ławki. Na trasie ścieżki umieszczonych jest 20 tablic edukacyjnych. Przebieg tej około dwugodzinnej trasy wyznaczają czerwone strzałkami. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się stary cmentarz ewangelicko-reformowany oraz zabytkowy park podworski, gdzie znajduje się wiata i miejsce na ognisko. Od początku ścieżki do cmentarza, jak również do wiaty jest około 2 km.
Święte Ługi stanowią jedno z najciekawszych pod względem przyrodniczym miejsc Szczercowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Teren ten stanowi cenną ostoję wielu gatunków ptactwa wodnego-błotnego (bocian czarny, bielik, błotniak stawowy, żuraw i rybitwa czarna), co podnosi atrakcyjność terenu w oczach obserwatorów ptaków.
Najbliższy punkt informacji turystycznej działa w Urzędzie Miasta Bełchatów. Punkt udziela informacji o bazie noclegowej, gastronomicznej, handlowej, usługowej, zasobach kulturowych i przyrodniczych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Bełchatów i okolicy.

formy ochrony przyrody
Szczercowski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Zagrozenia :

Melioracje, naturalne obniżanie poziomu wód gruntowych, obniżenie wód gruntowych spowodowane powiększaniem się leja depresyjnego odkrywki Szczerców, Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, eksploatacja torfu, nadmierna penetracja, hodowla ryb.

Siedliska
torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji ,
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
bielik     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
bocian czarny      [ptak ]
kumak nizinny     [płaz ]
rybitwa czarna      [ptak ]
traszka grzebieniasta     [płaz ]
zalotka większa     [bezkręgowiec ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66
- Lokalna Organizacja Turystyczna w Bełchatowie, www.lotbelchatow.pl, wotreba@lotbelchatow.pl, tel: (0 44) 733 51 35GMINY
Szczerców,