NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Rudniańskie Modraszki - Kajasówka

Powierzchnia : 476.2 ha
Kod obszaru : PLH12_38
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez Rząd RP
Opis :

Obszar leży na wysokości 216 - 312 m n.p.m., średnio - 236 m n.p.m. Obejmuje fragment tektonicznego wzniesienia Garbu Tenczyńskiego, ze stromymi zboczami, zbudowanego z skalistych wapieni jury górnej.
Znacząca część obszaru jest uprawiana - pola oraz łąki i pastwiska zajmują 64%. Siedliska łąkowe i zaroślowe (w tym murawy kserotermiczne na zboczach) pokrywają 26%, a lasy (głównie na szczycie wzniesienia) - 10% powierzchni terenu.
Na świeżych i wilgotnych łąkach występują bardzo dobrze zachowane populacje motyli: Maculinea telesiu i M. nausithous, Lycaena helle. W rezerwacie Kajasówka (północna część obszaru) znajduje się stanowisko bardzo rzadkiego I zagrożonego wyginięciem na terenie Polski, motyla - Minois dryas.
Obszar pełni istotną rolę jako element sieci obszarów chroniących biotopy cennych gatunków motyli.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Obszar leży na południu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a w północnej części obszaru znajduje się wąski zrąb tektoniczny Garbu Tenczyńskiego.

Zagrozenia :

Do najważniejszych zagrożeń obszaru należą:

  • zaprzestanie użytkowania łąk świeżych, w konsekwencji ich zarastanie trzciną i nawłocią
  • brak właściwego użytkownia muraw kserotermicznych powodujący wkraczanie zarośli tarniny oraz lasu.
Siedliska
murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
czerwończyk fioletek     [bezkręgowiec ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
tel. (12) 619 81 20, (12) 619 81 21, fax (12) 619 81 22
e-mail: sekretariat@rdos.krakow.pl, http://krakow.rdos.gov.pl/

Małopolska Organizacja Turystyczna
ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji)
http://www.mot.krakow.pl/

RZGW w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: (12) 423-21-11, fax: (12) 423-21-53, 430-10-35
e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl;

Nadleśnictwo Krzeszowice

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGMINY
Czernichów,