NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Bagna Lipickie

Powierzchnia : 548.7 ha
Kod obszaru : pltmp582
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List
Opis :

Bagna Lipickie to obszar umiejscowiony na Wysoczyźnie Goszczanowskiej - zatorfionej depresji, zagłębieniu powstałym wskutek wytopienia się wielkiej bryły lodu. Teren ten jest najistotniejszym przyrodniczo obszarem wodno- błotnym, znajdującym się pomiędzy doliną Baryczy a doliną Warty. Największą powierzchnię Bagien Lipickich stanowią zbiorowiska turzycowe z udziałem rzadkich gatunków roślin, mających niewiele stanowisk w Polsce i Europie. W południowo- zachodnim fragmencie ostoi wykryto stanowisko kłoci Cladium mariscus. Niska jakość gleb przyczyniła się do stosunkowo słabego rozwoju rolnictwa w tym rejonie i słabego zagęszczenia ludności.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Interpretacja turystyczna :

Obszar ten to jeden z najbardziej urokliwych zakątków Polski, stanowiący mozaikę mokradeł, stawów, lasów, łąk. Położony jest częściowo w województwie wielkopolskim, częściowo w łódzkim. Do Bagien Lipickich najłatwiej dojechać kierując się w stronę Kalisza, a stamtąd około 40 km na północny wschód. Nocleg znajdziemy w oddalonym około 6 km Goszczanowie. Bogactwo pięknych krajobrazów zachęca do wybrania aktywnej formy wypoczynku poprzez piesze i rowerowe wycieczki.

Zagrozenia :

Głównym zagrożeniem jest obniżanie poziomu wód związane z regulacją i pogłębianiem koryta rzeki Swędrni.

Siedliska
torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)* ,
torfowiska alkaliczne,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
kumak nizinny     [płaz ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

Centrum Informacji Turystycznej CIT
tel./fax. 062 598 27 31
e-mail: citosir@poczta.onet.pl, www.citosir.kalisz.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
www.poznan.mos.gov.pl
fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
tel. (042) 665 03 70; fax. (042) 665 03 71
www.lodz.mos.gov.plGMINY
Kawęczyn,
Lisków,
Goszczanów,