NATURA 2000 a turystyka - PORTAL INFORMACYJNO - EDUKACYJNY


obrazek
INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU


 

Krowie Bagno

Powierzchnia : 535.2 ha
Kod obszaru : PLH060011
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Status obszaru :
obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Opis :

Ostoja obejmuje fragment jednego z największych kompleksów torfowiskowych polskiej części Polesia. Niemal połowę jej obszaru zajmują wilgotne, ekstensywnie użytkowane lub zarastające, łąki. Nieco mniej miejsca zajmują torfowiska niskie i przejściowe oraz łąki
i zbiorowiska roślinności nadwodnej. W granicach obszaru znajdują się cztery jeziora: Laskie, Lubowierz, Lubowierzek i Hańskie. Są to zarastające eutroficzne zbiorniki, otoczone zarastającymi torfowiskami. W pobliżu ostatniego z nich płynie rzeka Krzewianka.
W obszarze wyróżniono 6 siedlisk znajdujących się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Łącznie obejmują one około połowy powierzchni ostoi, a za najcenniejsze uważa się łąki trzęślicowe, będące ostoją rzadkich gatunków roślin. Ponadto stwierdzono tu występowanie 3 gatunków motyli znajdujących się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i 4 gatunki ptaków lęgowych znajdujących się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Planowane jest włączenie ostoi do Poleskiego Parku Narodowego. Ma ona duże znaczenie jako korytarz ekologiczny łączący ten park z Bagnem Bubnów i Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Interpretacja turystyczna :

Urszulin:
Około 2 km na wschód od skrzyżowania w centrum Urszulina w kierunku Andrzejowa (dalej szosa prowadzi do Hańska) znajduje się na Guzie Andrzejowa średniowieczne grodzisko. Historycy sądzą, że jest to jeden z najdalej na północ wysuniętych Grodów Czerwieńskich. Grodzisko ma zachowaną fosę i częściowo wały obronne. Zajazd "Jakol" w Urszulinie.
Miejscowość Urszulin: kwatery agroturystyczne, szlaki turystyczne, Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej we Włodawie.
Najdogodniejszy dojazd to własny transport lub komunikacja autobusowa. Ostoja położona jest w pobliżu szosy Lublin - Włodawa. Nocleg możliwy w kwaterach agroturystycznych w Wytycznie, Babsku, Urszulinie, Andrzejowie i Wereszczynie lub schroniskach młodzieżowych w Starym Brusie, Urszulinie. Wszystkie noclegi są jednak oddalone od ostoi o kilka, kilkanaście kilometrów. W samej ostoi główną atrakcją są malownicze jeziorka, natomiast główną atrakcją turystyczną w okolicy jest Poleski Park Narodowy, który można zwiedzać po znakowanych szlakach PTTK lub na ścieżkach dydaktycznych przygotowanych przez park. Poruszanie się po tych drugich możliwe jest wyłącznie z przewodnikiem.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

formy ochrony przyrody
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu [ obszar chronionego krajobrazu ],
Polesie Zachodnie [ światowy rezerwat biosfery ],
Zagrozenia :

Największym jest osuszanie torfowisk w wyniku melioracji - znaczna część obszaru została zmeliorowana w latach 60. XX wieku - oraz zarastanie krzewami i drzewami odwodnionych fragmentów obszaru. Dostrzegalna jest również eutrofizacja wód.

Siedliska
starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,
górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk ,
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
błotniak łąkowy     [ptak ]
błotniak stawowy     [ptak ]
czerwończyk nieparek     [bezkręgowiec ]
derkacz     [ptak ]
modraszek nausitous     [bezkręgowiec ]
modraszek telejus     [bezkręgowiec ]
żuraw     [ptak ]
Obszar biogeograficzny : kontynentalny
Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze::

- Dyrekcja Poleskiego PN: Ośrodek Dydaktyczno - Administracyjny, ul. Lubelska 3a;
22-234 Urszulin, tel. (82) 571 30 71, (82) 571 30 72, fax (82) 571 30 03; e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,
http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin,
tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
- Urząd Gminy w Urszulinie ul. Kwiatowa 35 Urszulin 22-234 urszulin_g_s@woi.lublin.pl
tel. 0-82 571-30-24 fax. 0-82 571-30-01
- Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej 22-200 Włodawa ul. Kościelna 7 tel. 57-21-090GMINY
Hańsk,
Stary Brus,
Urszulin,